Opstilling som kandidat til folketingsvalg

For at stille op til Folketinget skal du have valgret, og hvis du bliver valgt, må du ikke være straffet for en handling, der gør dig uværdig til at være medlem af Folketinget.

Valgret til Folketinget 

For at stille op til folketingsvalg, skal du først og fremmest have valgret til folketingsvalg.

Valgret til folketingsvalg har enhver, som på valgdagen

  • har dansk indfødsret (dansk statsborgerskab)
  • er fyldt 18 år
  • har fast bopæl i riget
  • ikke er umyndig

For at opfylde betingelsen om ”fast bopæl” skal du være bopælsregistreret i Danmark i CPR.

Der er dog undtagelser for visse danskere, der opholder sig i udlandet. Du har f.eks. ret til at stemme, hvis du arbejder for Udenrigsministeriet (diplomat) eller er udsendt af en dansk myndighed, virksomhed eller forening. Det gælder også, hvis du opholder sig i udlandet på grund af uddannelse eller helbred, eller hvis du skriver under på, at du har til hensigt at vende tilbage til Danmark inden 2 år efter udrejsen. Reglerne står i folketingsvalglovens § 2 (se loven her).

Man kan ikke stemme, hvis man er gjort umyndig. Det kan f.eks. være på grund af psykisk sygdom eller mentalt handicap. Til gengæld mister man ikke længere sin stemmeret, fordi man får økonomisk hjælp fra kommunen, eller fordi man er straffet.

 

Uværdig til at være medlem af Folketinget 

Hvis du har valgret til Folketinget, er du også valgbar, det vil sige du kan stille op til folketingsvalg. Du er dog ikke valgbar, hvis du er straffet for en handling, som i folks øjne gør dig uværdig til at sidde i Folketinget.

Det er Folketinget, der bestemmer, om et dømt medlem også er uværdigt og dermed fortaber sin valgbarhed. Folketinget beslutter først, om en person er valgbar, efter at man er valgt ind i Folketinget. Der er med andre ord ikke nogen, der kan forhindre én i at stille op til folketingsvalg, selv om man måtte være dømt for en handling, der måske gør en uværdig til at sidde i Folketinget – det afgøres først efter valget af Folketinget.

 

Hvordan stiller jeg op? 

Ønsker du at stille op som kandidat til valget, skal du anmelde dig som kandidat til Ankestyrelsen.

Du kan stille op enten som

  • kandidat for et parti eller
  • kandidat uden for partierne (løsgænger)

 

I hvilke opstillingskredse kan jeg anmelde mig som kandidat? 

Du kan anmelde dig som kandidat i én, flere eller alle opstillingskredse inden for samme storkreds. Ingen kan være kandidat i mere end én storkreds. Ingen kan være kandidat for mere end ét parti eller kandidat for et parti og samtidig opstille som kandidat uden for partierne (løsgænger). Valg af en kandidat, der har handlet i strid hermed, er ugyldigt.

Du kan se grænserne for opstillingskredsene til folketingsvalg på det interaktive kort her. Vælg "Opstillingskredse" under "Administrative grænser". Du kan tilføje vejnavne og husnumre på kortet under "Adresser". For at få en anden visning af kortet kan du f.eks. vælge "Skærmkort" under "Baggrundskort".

 

Hvornår og hvor skal jeg anmelde mig som kandidat? 

Du kan tidligst indlevere en kandidatanmeldelse til folketingsvalg, når valget er udskrevet. Kandidatanmeldelsen skal indleveres senest kl. 12 elleve dage før valgdagen.

Kandidatanmeldelser skal indleveres til Ankestyrelsen, som varetager denne opgave for hele landet fra 1. januar 2019. Kandidatanmeldelser skal således i alle tilfælde indgives til Ankestyrelsen.

Kandidatanmeldelser kan sendes med fysisk post til:

Ankestyrelsen
7998 Statsservice

Kandidatanmeldelser kan derudover afleveres på følgende adresser:

Ankestyrelsen
Nytorv 7, 2. sal
9000 Aalborg

Ankestyrelsen
Teglholmsgade 3
2450 København SV

Kandidatanmeldelser kan endvidere sendes per mail med sikker (krypteret) e-post til mailadressen: sikkermail@ast.dk. Meddelelser, der ikke indeholder fortrolige personoplysninger, kan sendes til ast@ast.dk.

Ankestyrelsen kan i øvrigt kontaktes på følgende telefonnumre:

Tlf. 41 99 19 01
Tlf. 41 99 19 02
Tlf. 41 99 19 03

Læs mere om Ankestyrelsens åbningstider her.

 

Anmeldelsesformular 

Anmeldelsen skal ske på en formular, der er godkendt af indenrigs- og boligministeren. Der er forskellige formularer afhængigt af, om du stiller op for et opstillingsberettiget parti eller som kandidat uden for partierne, se nærmere nedenfor.

 

Kandidater for opstillingsberettigede partier 

Ønsker du at stille op som kandidat for et opstillingsberettiget parti, skal du indlevere din kandidatanmeldelse på en formular, der er godkendt af indenrigs- og boligsministeren. Anmeldelsesformularen findes under "Læs mere" til højre for denne tekst. Hvis du vil opstille for et opstillingsberettiget parti, skal du godkendes af partiet.

Du skal underskrive anmeldelsen og udfylde anmeldelsen med dit fulde navn, personnummer, stilling og bopæl. Hvis du ikke ønsker at stå på stemmesedlen med dit fulde navn, skal du skrive, hvordan du ønsker dit navn anført. Du skal dog altid anføre dit efternavn eller mellemnavn samt mindst et fornavn eller forbogstav. Du kan kun anføre mellem- og efternavne, som du er berettiget til at tage efter navneloven. I stedet for fornavnet kan du anføre et kaldenavn, der er afledt af dit fornavn.

I anmeldelsen skal du endvidere give oplysninger om en person (kontaktperson), som Ankestyrelsen kan henvende sig til (ud over dig selv), hvis du har udfyldt anmeldelsen forkert, eller der mangler nogle oplysninger.

Du kan kalde din kandidatanmeldelse tilbage over for Ankestyrelsen senest kl. 12 elleve dage før valgdagen.

Ankestyrelsen vil snarest muligt og senest umiddelbart efter udløbet af fristen for anmeldelse af kandidater undersøge, om de rettidigt indleverede kandidatanmeldelser er gyldige. Hvis der er problemer med din kandidatanmeldelse, som kan føre til, at den er ugyldig, vil Ankestyrelsen straks kontakte dig eller den kontaktperson, du har angivet i anmeldelsen. Senest 12 timer efter afgivelsen af meddelelsen kan du så indlevere en ny anmeldelse eller på anden vis rette de fejl eller mangler, der måtte være. Ankestyrelsen afgør herefter, om anmeldelsen er gyldig. Du får herefter besked om afgørelsen.

 

Kandidater uden for partierne 

Ønsker du at stille op uden for partierne, skal du anbefales (ved underskrift) af mindst 150 og højst 200 af opstillingskredsens vælgere som stillere. Du skal anvende et skema i papirform til at indsamle underskrifterne. Du kan få tilsendt skemaet ved at henvende dig til Indenrigs- og Boligministeriet på valg@sim.dk eller telefonnummer 72 28 24 00 og oplyse din postadresse.

Du kan se grænserne for opstillingskredsene til folketingsvalg på det interaktive kort, som du finder her. Vælg "Opstillingskredse" under "Administrative grænser". Du kan tilføje vejnavne og husnumre på kortet under "Adresser". For at få en anden visning af kortet kan du f.eks. vælge "Skærmkort" under "Baggrundskort".

Du skal underskrive anmeldelsen (skemaet) og udfylde den med oplysning om dit fulde navn, personnummer, stilling og bopæl. Hvis du ikke ønsker at stå på stemmesedlen med dit fulde navn, skal du angive, hvordan du ønsker dit navn anført. Dit efternavn eller mellemnavn samt mindst et fornavn eller forbogstav skal dog altid anføres. Du kan kun få anført mellem- og efternavne på stemmesedlen, som du må tage efter navneloven. I stedet for fornavnet kan du anføre et kaldenavn, der er afledt af dit fornavn.

I anmeldelsen skal du endvidere give oplysninger om en person (kontaktperson), som Ankestyrelsen kan henvende sig til (ud over dig selv), hvis du har udfyldt anmeldelsen forkert, eller der mangler nogle oplysninger. Du skal også angive, at du stiller op uden for partierne. 

Anmeldelsen skal være underskrevet af dine stillere og indeholde oplysning om hver enkelt stillers navn, personnummer og bopæl.

Du har ret til at få en kvittering, når du indleverer kandidatanmeldelsen med angivelse af tidspunktet.

Du kan kalde din kandidatanmeldelse tilbage over for Ankestyrelsen senest kl. 12 elleve dage før valgdagen. En vælger (kaldet en stiller), der har anbefalet dig som kandidat, kan ikke tilbagekalde anbefalingen, efter at kandidatanmeldelsen er indleveret til Ankestyrelsen.

Ankestyrelsen vil snarest muligt og senest umiddelbart efter udløbet af fristen for anmeldelse af kandidater undersøge, om de rettidigt indleverede kandidatanmeldelser er gyldige. Hvis der er problemer med din kandidatanmeldelse, som kan føre til, at den er ugyldig, vil Ankestyrelsen straks kontakte dig eller den kontaktperson, du har angivet i anmeldelsen. Senest 12 timer efter afgivelsen af meddelelsen kan du så indlevere en ny anmeldelse eller på anden vis rette de fejl eller mangler, der måtte være. Ankestyrelsen afgør herefter, om anmeldelsen er gyldig. Du får herefter besked om afgørelsen.

 

Partistøtte 

Partier og kandidater uden for partierne, der har deltaget i det senest afholdte folketingsvalg og fået mindst 1.000 stemmer ved valget, er berettiget til tilskud til politisk arbejde (partistøtte). Partistøtten udgør et bestemt beløb pr. stemme, som et parti eller en kandidat uden for partierne har fået ved folketingsvalg. Læs mere om partistøtte her.