Det Europæiske Borgerinitiativ

Det Europæiske Borgerinitiativ giver en gruppe af borgere i EU mulighed for at opfordre Kommissionen til at fremsætte et lovforslag inden for et af EU's kompetenceområder. Et borgerinitiativ skal være underskrevet af mindst 1 million EU-borgere, for at man kan stille forslaget til Kommissionen.

Hvad er det Europæiske Borgerinitiativ?

Borgerinitiativet skal være inden for et område, hvor Kommissionen er beføjet til at fremsætte forslag. Det kan f.eks. være et forslag om at sikre bedre forhold for transport af dyr inden for EU eller et forslag om, at Kommissionen sætter en stopper for genmodificerede grøntsager. Men man kan ikke stille forslag om f.eks. at ændre en traktat. Forslaget må heller ikke være i strid med EU’s værdier (respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne, herunder rettigheder for personer, der tilhører et mindretal).

Kommissionen er ikke forpligtet til at følge opfordringen i et borgerinitiativ, men det kan være af politisk betydning, hvis over 1 million EU-borgere vælger at skrive under på et initiativ.

Hvad er kravene til et borgerinitiativ?

Først skal man danne en borgerkomité på mindst syv EU-borgere, som skal være bosat i mindst syv forskellige medlemslande. Borgerkomitéens medlemmer skal have nået den alder, hvor de får valgret til Europa-Parlamentet, dvs. 18 år for så vidt angår borgere i alle EU-lande undtagen Østrig, hvor det er 16 år. Organisationer kan ikke fremsætte borgerinitiativer. Enhver organisation kan dog fremme eller støtte initiativer, hvis den gør det i fuld åbenhed.

Borgerkomiteen skal sende forslaget til registrering hos Europa-Kommissionen. Herefter skal forslaget registreres på Europa-Kommissionens særlige hjemmeside om borgerinitiativet.  

Når forslaget er registreret af Kommissionen og borgerkomitéen har fået en bekræftelse på, at initiativet er registreret, skal man indsamle 1 million støtteerklæringer (underskrifter) i minimum 7 ud af de 27 medlemslande. Det betyder, at initiativtagerne ikke behøver at indsamle støttetilkendegivelser fra alle 27 medlemslande, men de skal dog have et minimum af underskrifter fra mindst syv medlemslande. I Danmark er kravet minimum 9.750 underskrifter. Støttetilkendegivelser, der indsamles i medlemslande, hvor minimumstærsklen ikke nås, vil dog også tælle med i det samlede antal underskrifter for at komme op på den million, der kræves.

Man har 1 år til at indsamle støtteerklæringerne fra forslaget er registreret hos Kommissionen.

Hvem kan underskrive en støtteerklæring i Danmark?

Støtteerklæringer, der indsamles i Danmark, kan underskrives af personer, der har opnået alderen for valgret til Europa-Parlamentsvalg i Danmark (18 år), og som enten er danske statsborgere eller borgere fra andre EU-lande, der har fast bopæl i Danmark.

Europa-Kommissionen har udgivet en vejledning om, hvordan man underskriver et initiativ

Hvordan indsamler jeg støtteerklæringerne?

På Europa-Kommissionens hjemmeside om borgerinitiativet kan du finde råd og vejledning om, hvordan man starter et borgerinitiativ

På denne platform, der drives for EU-Kommissionen, kan du få praktisk information og råd om det europæiske borgerinitiativ og drøfte relevante emner.

Underskrifterne kan indsamles elektronisk via en hjemmeside. Europa-Kommissionen har udviklet en særlig software, som du kan bruge. Softwaren kan gratis downloades på Europa-Kommissionens hjemmeside om det europæiske borgerinitiativ.

Underskrifterne kan også indsamles ved hjælp af et andet it-system end det, der er stillet til rådighed af Europa-Kommissionen. It-systemet skal dog godkendes af Digitaliseringsstyrelsen, inden underskriftindsamlingen påbegyndes.

Støtteerklæringerne kan også indsamles på papirformularer, som kan hentes fra Kommissionens hjemmeside.

Støtteerklæringer for et borgerinitiativ, der indsamles i Danmark, skal afleveres til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, som kontrollerer identiteten på de personer, som har skrevet under i Danmark. Ministeriet udsteder herefter en attest på, hvor mange gyldige underskrifter der er indsamlet i Danmark.

Når du mener at have indsamlet et tilstrækkeligt antal støtteerklæringer fra EU-borgere, der bor her i Danmark eller er danske statsborgere, skal du kontakte Indenrigs- og Sundhedsministeriet på mailadressen: valg@im.dk for at aftale nærmere, hvordan du afleverer støtteerklæringerne til ministeriet til gennemgang.

Du skal dog først indsende støtteerklæringerne, når initiativet i alt har opnået det påkrævede antal på 1 million støtteerklæringer indsamlet i EU.

 

Regelgrundlag

Reglerne om det Europæiske Borgerinitiativ er fastsat i forordningen om borgerinitiativet, der blev vedtaget i februar 2011. Forordningen trådte i kraft den 1. april 2012.

 

Igangværende initiativer

Her kan du se en liste over de initiativer, der aktuelt er registreret hos Europa-Kommissionen