Åbenhed om privat økonomisk støtte til politiske partier

Reglerne om åbenhed om privat økonomisk støtte til politiske partier er reguleret i partiregnskabsloven og partistøtteloven. Reglerne er desuden beskrevet nærmere i vejledning om visse spørgsmål vedrørende partistøtte. Beløbsgrænsen for private tilskud er reguleret i en årlig bekendtgørelse om regulering af beløb i partiregnskabsloven og partistøtteloven.

Reglerne er udtryk for en afvejning af på den ene side hensynet til åbenhed og gennemsigtighed og på den anden side hensynet til borgernes mulighed for at kunne hemmeligholde deres politiske tilhørsforhold. Der er således i dansk ret en lang tradition for at beskytte oplysninger om borgernes politiske observans. Man har endvidere ikke ønsket at pålægge en uforholdsmæssig stor administrative byrde på partiernes – ofte frivillige – medarbejdere.

Afvejningen af disse hensyn har resulteret i de regler, som skal sikre åbenhed om politiske partiers økonomiske støtte.

Regnskabs- og revisionspligt for partiers landsorganisationer

Partier, der har været opstillet til det senest afholdte folketingsvalg og/eller Europa-Parlamentsvalg, skal aflægge regnskab over partiets landsorganisations indtægter og udgifter samt balance og egenkapital.

Regnskabsåret følger kalenderåret og løber fra 1. januar til 31. december.

Regnskabet skal indeholde oplysning om landsorganisationens samlede indtægter og udgifter. Der gælder særlige krav til specifikation af indtægter i partiregnskabet. Oplysninger om følgende indtægter skal fremgå af regnskabet:

  • Offentlig partistøtte
  • Kontingentindtægter
  • Yderligere private tilskud fra private personer
  • Renteindtægter
  • Tilskud fra internationale organisationer, kollektive private sammenslutninger, faglige organisationer, erhvervsorganisationer, fonde og foreninger.

Regnskabet skal indeholde navn og adresse på tilskudsydere, der i samme regnskabsår har ydet tilskud, der overstiger den årligt regulerede beløbsgrænse (22.800 kr. i 2023).

Regnskabet skal endvidere indeholde oplysning om den samlede størrelse af eventuelle anonyme tilskud og oplysning om den samlede størrelse af de beløb, der er returneret til tilskudsyder henholdsvis overført til en konto hos Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Regnskabet skal desuden indeholde oplysning om, at eventuelle indberetningspligtige tilskud til kandidater, der er opstillet for partiet til folketingsvalg og regionsrådsvalg, indberettes til regionsrådet, og at eventuelle indberetningspligtige tilskud til kandidater, der er opstillet for partiet til kommunalbestyrelsesvalg, indberettes til kommunalbestyrelsen.

Regnskabet skal underskrives af partiets ledelse og indeholde en erklæring om, at partiet ikke har haft andre indtægter end anført i regnskabet.

Regnskabet skal endelig revideres af en revisor, der er godkendt efter revisorloven.

Offentliggørelse af partiernes regnskaber på Folketingets hjemmeside

Ledelsen i partier, der har været opstillet til det senest afholdte folketingsvalg og/eller Europa-Parlamentsvalg, skal senest 12 måneder efter regnskabsårets afslutning indsende en bekræftet kopi af regnskabet (som beskrevet ovenfor) til Folketinget, der fremlægger regnskabet til gennemsyn for offentligheden.

Folketinget har offentliggjort regnskaberne her: https://www.ft.dk/da/partier/om-politiske-partier/gruppestoette-og-regnskaber.

Forbud mod anonyme tilskud

Politiske partier, herunder regionale og kommunale kandidatlister, må ikke modtage anonyme tilskud over den årligt regulerede beløbsgrænse (22.800 kr. i 2023).

Anonyme tilskud defineres som tilskud, der er ydet uden angivelse af navn m.v. på tilskudsyderen, og hvor tilskudsmodtageren ikke på anden måde er bekendt med tilskudsmodtagerens identitet.

Anonyme tilskud må ikke forveksles med private tilskud under beløbsgrænsen, dvs. tilskud, hvor partiet netop er bekendt med tilskudsyderens identitet, men hvor der ikke er pligt til at oplyse navn og adresse på tilskudsyderen i partiets regnskab eller erklæringer til myndighederne, da tilskuddet er under beløbsgrænsen. Hvis partiet er bekendt med tilskudsyderens identitet, er der således ikke tale om et anonymt tilskud uanset tilskuddets størrelse.

Hvis et parti modtager anonyme tilskud over beløbsgrænsen, skal partiet returnere tilskuddet til tilskudsyder inden 30 dage fra modtagelsen. Tilskud, der ikke kan returneres til tilskudsyder inden 30 dage fra modtagelsen, skal overføres til en konto hos Indenrigs- og Sundhedsministeriet inden for samme frist.

Partier, der har været opstillet til det senest afholdte valg til Folketinget eller Europa-Parlamentet, skal i deres regnskab oplyse den samlede størrelse af eventuelle anonyme tilskud og den samlede størrelse af de beløb, der er returneret til tilskudsydere henholdsvis overført til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Kandidatlister, der har deltaget i det senest afholdte regionsrådsvalg eller kommunalbestyrelsesvalg, skal til regionsrådet henholdsvis kommunalbestyrelsen indsende en erklæring med oplysning om den samlede størrelse af anonyme tilskud, kandidatlisten har modtaget i det foregående kalenderår, og oplysning om den samlede størrelse af de beløb, kandidatlisten i det foregående kalenderår har returneret til tilskudsyder henholdsvis overført til en konto hos Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Dette gælder både for kandidatlister, der er berettiget til og søger offentlig partistøtte, samt kandidatlister, der ikke er berettiget eller ikke søger offentlig partistøtte.

Kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet offentliggør erklæringen på deres hjemmeside.

Offentliggørelse af navn og adresse på bidragsydere, som bidrager med mere end beløbsgrænsen til kandidater eller partier

Partier, der har været opstillet til det senest afholdte folketingsvalg og/eller Europa-Parlamentsvalg, skal i deres regnskaber oplyse navn og adresse på tilskudsydere, der i samme regnskabsår har ydet tilskud, der overstiger den årligt regulerede beløbsgrænse (22.800 kr. i 2023).

Regnskabet offentliggøres på Folketingets hjemmeside her: https://www.ft.dk/da/partier/om-politiske-partier/gruppestoette-og-regnskaber.

Udbetaling af offentlig partistøtte til kandidatlister, der har deltaget i det senest afholdte kommunalbestyrelsesvalg eller regionsrådsvalg, er betinget af, at tilskudsmodtageren har indsendt en erklæring til regionsrådet med oplysning om, hvorvidt tilskudsmodtageren eller en kredsorganisation eller kandidat, der er tilknyttet tilskudsmodtageren, i det foregående kalenderår fra samme private tilskudsyder har modtaget et eller flere tilskud, der tilsammen overstiger beløbsgrænsen. Hvis dette er tilfældet, skal tilskudsyderens navn og adresse oplyses i erklæringen.

Hvis tilskudsmodtageren er den regionale organisation for et parti, der pr. 1. august i det seneste regionale valgår var opstillingsberettiget til folketingsvalg, skal erklæringen tillige omfatte tilskud over beløbsgrænsen, der er givet til kandidater, der opstiller for partiet til folketingsvalg.

Erklæringerne offentliggøres på kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådets hjemmeside.

Manglende overholdelse kan sanktioneres med bøde eller fængsel indtil 4 måneder

Afgivelse af urigtige erklæringer, urigtige eller mangelfulde oplysninger eller overtrædelse af forbuddet mod at modtage anonyme bidrag over beløbsgrænsen kan straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter andre regler.

Både enkeltpersoner og partiorganisationer kan holdes ansvarlig for manglende overholdelse af reglerne om åbenhed om privat økonomisk støtte.

Oversigt over regionernes og kommunernes offentliggørelse af kandidatlisternes erklæringer

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har udarbejdet oversigten, men indestår ikke for oplysningerne på hjemmesiderne. Har du bemærkninger eller spørgsmål til oplysningerne, bedes du kontakte regionen eller kommunen direkte. Oplever du, at et link ikke virker, kan du give os besked på valg@im.dk.

Regioner

Kandidatlisternes erklæringer i Region Hovedstaden

Kandidatlisternes erklæringer i Region Midtjylland

Kandidatlisternes erklæringer i Region Nordjylland

Kandidatlisternes erklæringer i Region Sjælland

Kandidatlisternes erklæringer i Region Syddanmark


Kommuner

Kandidatlisternes erklæringer i Albertslund Kommune

Kandidatlisternes erklæringer i Allerød Kommune

Kandidatlisternes erklæringer i Assens Kommune

Kandidatlisternes erklæringer i Ballerup Kommune

Kandidatlisternes erklæringer i Billund Kommune

Kandidatlisternes erklæringer i Bornholms Regionskommune

Kandidatlisternes erklæringer i Brøndby Kommune

Kandidatlisternes erklæringer i Brønderslev Kommune

Kandidatlisternes erklæringer i Dragør Kommune

Kandidatlisternes erklæringer i Egedal Kommune

Kandidatlisternes erklæringer i Esbjerg Kommune

Kandidatlisternes erklæringer i Fanø Kommune

Kandidatlisternes erklæringer i Favrskov Kommune

Kandidatlisternes erklæringer i Faxe Kommune

Kandidatlisternes erklæringer i Fredensborg Kommune

Kandidatlisternes erklæringer i Fredericia Kommune

Kandidatlisternes erklæringer i Frederiksberg Kommune

Kandidatlisternes erklæringer i Frederikshavn Kommune

Kandidatlisternes erklæringer i Frederikssund Kommune

Kandidatlisternes erklæringer i Furesø Kommune

Kandidatlisternes erklæringer i Faaborg-Midtfyn Kommune

Kandidatlisternes erklæringer i Gentofte Kommune

Kandidatlisternes erklæringer i Gladsaxe Kommune

Kandidatlisternes erklæringer i Glostrup Kommune

Kandidatlisternes erklæringer i Greve Kommune

Kandidatlisternes erklæringer i Gribskov Kommune

Kandidatlisternes erklæringer i Guldborgsund Kommune

Kandidatlisternes erklæringer i Haderslev Kommune

Kandidatlisternes erklæringer i Halsnæs Kommune

Kandidatlisternes erklæringer i Hedensted Kommune

Kandidatlisternes erklæringer i Helsingør Kommune

Kandidatlisternes erklæringer i Herlev Kommune

Kandidatlisternes erklæringer i Herning Kommune

Kandidatlisternes erklæringer i Hillerød Kommune

Kandidatlisternes erklæringer i Hjørring Kommune

Kandidatlisternes erklæringer i Holbæk Kommune

Kandidatlisternes erklæringer i Holstebro Kommune

Kandidatlisternes erklæringer i Horsens Kommune

Kandidatlisternes erklæringer i Hvidovre Kommune

Kandidatlisternes erklæringer i Høje-Taastrup Kommune

Kandidatlisternes erklæringer i Hørsholm Kommune

Kandidatlisternes erklæringer i Ikast-Brande Kommune

Kandidatlisternes erklæringer i Ishøj Kommune

Kandidatlisternes erklæringer i Jammerbugt Kommune

Kandidatlisternes erklæringer i Kalundborg Kommune

Kandidatlisternes erklæringer i Kerteminde Kommune

Kandidatlisternes erklæringer i Kolding Kommune

Kandidatlisternes erklæringer i Københavns Kommune

Kandidatlisternes erklæringer i Køge Kommune

Kandidatlisternes erklæringer i Langeland Kommune

Kandidatlisternes erklæringer i Lejre Kommune

Kandidatlisternes erklæringer i Lemvig Kommune

Kandidatlisternes erklæringer i Lolland Kommune

Kandidatlisternes erklæringer i Lyngby-Taarbæk Kommune

Kandidatlisternes erklæringer i Læsø Kommune

Kandidatlisternes erklæringer i Mariagerfjord Kommune

Kandidatlisternes erklæringer i Middelfart Kommune

Kandidatlisternes erklæringer i Morsø Kommune

Kandidatlisternes erklæringer i Norddjurs Kommune

Kandidatlisternes erklæringer i Nordfyn Kommune

Kandidatlisternes erklæringer i Nyborg Kommune

Kandidatlisternes erklæringer i Næstved Kommune

Kandidatlisternes erklæringer i Odder Kommune

Kandidatlisternes erklæringer i Odense Kommune

Kandidatlisternes erklæringer i Odsherred Kommune

Kandidatlisternes erklæringer i Randers Kommune

Kandidatlisternes erklæringer i Rebild Kommune

Kandidatlisternes erklæringer i Ringkøbing-Skjern Kommune

Kandidatlisternes erklæringer i Ringsted Kommune

Kandidatlisternes erklæringer i Roskilde Kommune

Kandidatlisternes erklæringer i Rudersdal Kommune

Kandidatlisternes erklæringer i Rødovre Kommune

Kandidatlisternes erklæringer i Samsø Kommune

Kandidatlisternes erklæringer i Silkeborg Kommune

Kandidatlisternes erklæringer i Skanderborg Kommune

Kandidatlisternes erklæringer i Skive Kommune

Kandidatlisternes erklæringer i Slagelse Kommune

Kandidatlisternes erklæringer i Solrød Kommune

Kandidatlisternes erklæringer i Sorø Kommune

Kandidatlisternes erklæringer i Stevns Kommune

Kandidatlisternes erklæringer i Struer Kommune

Kandidatlisternes erklæringer i Svendborg Kommune

Kandidatlisternes erklæringer i Syddjurs Kommune

Kandidatlisternes erklæringer i Sønderborg Kommune

Kandidatlisternes erklæringer i Thisted Kommune

Kandidatlisternes erklæringer i Tønder Kommune

Kandidatlisternes erklæringer i Tårnby Kommune

Kandidatlisternes erklæringer i Vallensbæk Kommune

Kandidatlisternes erklæringer i Varde Kommune

Kandidatlisternes erklæringer i Vejen Kommune

Kandidatlisternes erklæringer i Vejle Kommune

Kandidatlisternes erklæringer i Vesthimmerland Kommune

Kandidatlisternes erklæringer i Viborg Kommune

Kandidatlisternes erklæringer i Vordingborg Kommune

Kandidatlisternes erklæringer i Ærø Kommune

Kandidatlisternes erklæringer i Aabenraa Kommune

Kandidatlisternes erklæringer i Aalborg Kommune

Kandidatlisternes erklæringer i Aarhus Kommune