Spørgsmål og svar om partistøtte

Her kan du finde svar på nogle hyppigt stillede spørgsmål om partistøtte.

Partier og kandidater uden for partierne, der har deltaget i det seneste folketingsvalg og fået mindst 1.000 stemmer ved valget, er berettigede til at få partistøtte fra staten. Ansøgning herom indgives til Indenrigs- og Boligministeriet.

Kandidatlister, der har deltaget i seneste regionsrådsvalg og fået mindst 500 stemmer ved valget, er berettigede til partistøtte fra regionen. Ansøgning herom indgives til regionsrådet.

Kandidatlister, der har fået færre end 500 stemmer, men som har indgået listeforbund, har dog ret til partistøtte, hvis listeforbundet har fået mindst 500 stemmer.

Kandidatlister, der har deltaget i seneste kommunalbestyrelsesvalg og fået mindst 100 stemmer, i Københavns Kommune 500 stemmer, ved valget, er berettigede til partistøtte fra kommunen. Ansøgning herom indgives til kommunalbestyrelsen.

Kandidatlister, der har fået færre end 100 stemmer, men som har indgået listeforbund, har dog ret til partistøtte, hvis listeforbundet har fået mindst 100 stemmer, i Københavns Kommune 500 stemmer.

KL og Indenrigs- og Boligministeriet har udarbejdet et skema til brug for ansøgning om regional og kommunal partistøtte. Ansøgningsskemaet findes her.

Der ydes ikke partistøtte til kandidater, der er opstillet for et parti til folketingsvalg eller for en kandidatliste til regionsrådsvalg eller kommunalbestyrelsesvalg.

 

Partistøtten udgør et bestemt beløb pr. stemme, som et parti eller en kandidat uden for partierne har fået ved folketingsvalg, og som en kandidatliste har fået ved regionsrådsvalg eller kommunalbestyrelsesvalg. Der er forskellige partistøttesatser for de tre valgtyper.

Satserne reguleres årligt den 1. januar og offentliggøres ved bekendtgørelse. Partistøttesatserne i 2023 er 35,75 kr. (folketingsvalg), 5,00 kr. (regionsrådsvalg) og 8,00 kr. (kommunalbestyrelsesvalg).

Partistøtte skal anvendes til politisk arbejde. "Politisk arbejde" omfatter enhver aktivitet, der tager sigte på at fremme valg her i landet af en eller flere kandidater eller fremme et bestemt resultat af folkeafstemning her i landet ved at udbrede kendskabet til bestemte politiske synspunkter, at etablere og drive organisationer, at samarbejde med andre organisationer og på anden måde. 

Den politiske aktivitet behøver ikke nødvendigvis blive udført af partiet selv.

Regional og kommunal partistøtte skal anvendes til politisk arbejde inden for den respektive region henholdsvis kommune. Der er ikke krav om, at aktiviteterne retter sig mod valg til et bestemt organ. Tilskuddet kan således også anvendes til politisk arbejde i regionen eller i kommunen, der retter sig mod folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg eller en folkeafstemning.

Partistøtte skal anvendes til politisk arbejde inden for det kalenderår, partistøtten vedrører, og det politiske arbejde, som partistøtten skal anvendes til, skal finde sted i dette kalenderår.

Ansøgningen skal indgives for hvert kalenderår, hvor der ønskes udbetalt partistøtte, og inden udgangen af kalenderåret.

Ansøgningen fra et parti, der har deltaget i det senest afholdte folketingsvalg, skal indeholde:

  • en erklæring fra partiet om, hvilke udgifter partiet mindst påregner at afholde til politisk arbejde her i landet i det aktuelle kalenderår
  • en erklæring fra partiet om, hvilke udgifter der mindst er afholdt til politisk arbejde her i landet i det seneste kalenderår, hvor partistøtte er modtaget (kun hvis partiet tidligere har fået partistøtte)
  • erklæringen om mindst afholdte udgifter skal være attesteret af en revisor, der er godkendt efter revisorloven (gælder ikke for partier på Færøerne og i Grønland)
  • det seneste regnskab fra partiets landsorganisation, som partiet er forpligtet til at aflægge til Folketinget. Eksempel: ved ansøgning om partistøtte for 2022 skal regnskabet for 2020 indsendes (gælder ikke for partier på Færøerne og i Grønland)
  • partiregnskabet skal indeholde de oplysninger, som kræves efter partiregnskabslovens § 3, herunder oplysning om navn og adresse på private bidragsydere, der i et år sammenlagt har ydet mere end beløbsgrænsen, der i 2022 er på 22.200 kr.
  • en erklæring fra partiet om, at eventuelt påregnet udbetalt eller udbetalt støtte til politisk arbejde i henhold til anden lovgivning eller andre tilskud i henhold til partistøtteloven ikke er medtaget i opgørelsen om påregnede afholdte eller afholdte udgifter

Et parti, der har deltaget i det senest afholdte folketingsvalg (og i øvrigt opfylder betingelserne for at få udbetalt partistøtte), er berettiget til partistøtte for kalenderåret efter det kalenderår, hvor folketingsvalget blev afholdt, og til og med det kalenderår, hvor næste folketingsvalg afholdes. Hvis det er første gang, partiet er opstillet til folketingsvalg, er partiet også berettiget til partistøtte for den resterende del af det kalenderår, hvor folketingsvalget blev afholdt.

En kandidatliste, der har deltaget i det senest afholdte kommunale og regionale valg (og i øvrigt opfylder betingelserne for at få udbetalt partistøtte), er berettiget til partistøtte i de følgende 4 år, da det kommunale og regionale valg altid afholdes i november og med fire års mellemrum. Det seneste valg var i november 2021. En kandidatliste, der har deltaget i valget i 2021, kan således få partistøtte i årene 2022-2025.

Partistøtte udbetales efter ansøgning, når Indenrigs- og Sundhedsministeriet, regionsrådet eller kommunalbestyrelsen har konstateret, at betingelserne for at udbetale partistøtte er opfyldt.

Partistøtte udbetales for et kalenderår og på én gang. Partistøtte kan ikke udbetales forud for det kalenderår, det vedrører.

Hvis et parti eller en regional eller kommunal kandidatliste ikke anvender den udbetalte partistøtte fuldt ud i det pågældende kalenderår, modregnes det ubrugte beløb i den partistøtte, som ydes det efterfølgende år.

Hvis partiet eller kandidatlisten nedlægger sig selv inden for valgperioden, kan den allerede udbetalte partistøtte for det indeværende år overføres til en anden lokal partiorganisation, landorganisationen for partiet eller til tredjemand, med henblik på udøvelse af politisk aktivitet. Et nedlagt parti eller en nedlagt kandidatliste kan ikke få udbetalt partistøtte.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet offentliggør hvert år en samlet oversigt over udbetalt statslig partistøtte på ministeriets valghjemmesidevalghjemmeside (se under "læs mere"). I 2021 blev der for Danmark, Færøerne og Grønland udbetalt i alt 123,1 mio. kr. 

Regnskaberne fra partiernes landsorganisationer skal indeholde oplysning om private tilskud over beløbsgrænsen.

Partiregnskaberne findes på Folketingets hjemmeside (under "Partierne"). Spørgsmål til de enkelte regnskaber skal rettes til partiet.

Erklæringen fra regionale kandidatlister, der indeholder oplysning om private tilskud over beløbsgrænsen, offentliggøres på regionens hjemmeside.

Erklæringen fra kommunale kandidatlister, der indeholder oplysning om private tilskud over beløbsgrænsen, offentliggøres på kommunens hjemmeside.